Cyberfair web page
Ruei-Fang Junior High School
◎School: Ruei Fang Junior High School
◎County or City: Ruei Fang Township, Taipei county
◎Directors:Chin-Shan Lee , Cheng-Shuan Su, Wei-Yu Hsu.
◎Number of Student: 9
◎Age of Student: 13-14
◎E-mail contact:lechsn@mail.rfjh.tpc.edu.tw